‘’15/7 ŞAFAK VAKTİ’’ SİNEMA DATÇA’DA

‘’15/7 ŞAFAK VAKTİ’’ SİNEMA DATÇA’DA

Sebiha ARSLAN : Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016’da kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen “15/07 Şafak Vakti” filmi 30 Temmuz 12 Ağustos tarihleri arasında Sinema Datça’da seyirciyle buluşacak.

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, darbe gi­ri­şi­mi sı­ra­sın­da Çen­gel­köy ve 15 Tem­muz Şe­hit­ler Köp­rü­sü’nde ya­şa­nan­la­ra odak­la­na film, mil­le­tin or­ta­ya koy­du­ğu kah­ra­man­ca mü­ca­de­le­yi beyaz per­de­ye ta­şı­yor.
Yö­net­men­li­ği­ni Vol­kan Ko­ca­türk’ün üst­len­di­ği fil­min baş­rol­le­ri­ni Erkan Pe­tek­ka­ya, Baran Bö­lük­ba­şı, Tugay Mer­can, Ser­kan Ercan ve Nazan Diper üst­le­nir­ken, oyun­cu­lar ara­sın­da As­lı­han Ka­ra­lar, Doğa Özüm, Fer­hat Yıl­maz, Deniz Bo­lı­şık ve Ha­ti­ce Sibel Aytan yer alı­yor.
15 Tem­muz ge­ce­si dar­be­ci­le­re karşı di­re­nen va­tan­daş­la­rın ger­çek hi­ka­ye­le­rin­den esin­le­ni­len film, Çen­gel­köy’de pas­ta­ne iş­le­ten Cev­det (Erkan Pe­tek­ka­ya) ve ço­cuk­la­rı­nın öy­kü­sü­nü mer­ke­ze alı­yor.

Si­pa­riş­le­ri ye­tiş­tir­me­ye ça­lı­şır­ken köp­rü­de bir anda dar­be­ci as­ker­ler­le karşı kar­şı­ya gelen Cev­det’in yolu, işine geç kalan gü­ven­lik gö­rev­li­si Güray (Tugay Mer­can) ve küçük kı­zıy­la bir­lik­te köp­rü­de sı­kı­şıp kalan Mus­ta­fa (Ser­kan Ercan) ve diğer va­tan­daş­lar­la ke­si­şir.
Aynı anda Cev­det’in oğlu Yusuf (Baran Bö­lük­ba­şı) da Çen­gel­köy’de ma­hal­le­de­ki­ler ve gü­ven­lik güç­le­riy­le bir­lik­te dar­be­ci­le­re karşı mü­ca­de­le­yi sür­dür­mek­te­dir. O sı­ra­da has­ta­ne­de ise dok­tor Aysel (Deniz Bo­lı­şık), sa­ba­ha kadar dar­be­ci­ler ta­ra­fın­dan vu­ru­lan va­tan­daş­la­rı kur­tar­mak için çaba gös­ter­mek­te­dir.

Ha­zır­lık­la­rı Kasım 2020’de baş­la­yan film için Tür­ki­ye’nin en büyük ka­pa­lı de­ko­ru inşa edil­di. 15 Tem­muz Şe­hit­ler Köp­rü­sü ve Çen­gel­köy 12 biner met­re­ka­re­lik ka­pa­lı alana inşa edil­di. Film için top­lam 24 bin met­re­ka­re ka­pa­lı alan dekor ha­zır­lan­dı.
3 Şubat 2021’de baş­la­yan dekor inşa ça­lış­ma­sı 40 günde ta­mam­lan­dı ve 15 Mart’ta fil­min çe­kim­le­ri­ne ge­çil­di. 8 hafta süren çe­kim­ler bo­yun­ca, 150 ki­şi­lik ekip ve 7 bin 500 yar­dım­cı oyun­cu görev alır­ken, 1250 ak­se­su­ar araç, tank ve as­ke­ri kam­yon kul­la­nıl­dı.
Fil­min ya­pım­cı­lı­ğı­nı Ra­fa­dan Hayat Film, ortak ya­pım­cı­lı­ğı­nı ise TRT üst­len­di. Koza Altın, İstik­bal, Halk­bank ve Zi­ra­at Ban­ka­sı­nın spon­sor ol­du­ğu film 15 Tem­muz’da viz­yo­na gi­recek.
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­ka­nı Fah­ret­tin Altun, filme iliş­kin pay­la­şı­mın­da, “Bu mil­let çıp­lak el­le­ri, cesur yü­rek­le­riy­le dar­be­ci­le­re, iş­gal­ci­le­re geçit ver­me­di. Bir ‘Şafak Vakti’ ye­ni­den mil­let ol­ma­nın şe­re­fi­ni tat­tık. Şehit ve ga­zi­le­ri­mi­ze hür­met ve min­net­le.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

“15/07 Şafak Vakti” filmi 30 Temmuz 12 Ağustos tarihleri arasında Sinema Datça ’da seyirciyle buluşacak.

Kaynak: http://www.datca-haber.com/

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir